دلایل انتخاب آکادمی پوزا

 •  آموزش به روش فراگیری جامع
 •  ساعات درسی با بازه زمانی گسترده
 • تعیین برنامه آموزشی منحصر به دانش آموز
 • شروع کلاسها بدون در نظر گرفتن حدنصاب دانش آموز جهت تشکیل کلاس
 • فعالیت درسی خارج از کلاسهای رفع اشکال بصورت انفرادی با اساتید مربوطه
 • رتبه آزمون منحصر به دانش آموز- نمودار رشد و پیشرفت تحصیلی- بررسی حضور و غیاب ، کارنامه آزمونهای آزمایشی با استفاده از نام کاربری و گذرواژه منحصر به هر دانش آموز از طریق سیستم آنلاین اطلاع رسانی
 • بکارگیری اساتید مجرب در زمینه ی تحصیلی مربوطه
 • منابع گوناگون و متعدد آموزشی از سوی کادر آموزشی مجرب موسسه پوزا با اهتمام لازم آماده می گردد.این منابع که متشکل از آزمونهای تک برگی ، دفترچه های تکالیف منزل-آزمونهای فصلی و آزمایشی و کتب آموزشی مربوطه می باشند نسبت به اهداف و سطح علمی دانش آموزان تعیین شده و دائماً بروزرسانی می گردند.
 • انجام مشاوره در زمینه ی انتخاب رشته دانشگاههای داخل و خارج از کشور(داخل ترکیه و خارج از ترکیه)و اخذ پذیرش  از دانشگاه مربوطه توسط مشاورین آموزشی و پیشرفت شغلی مجرب
 • ارزیابی روند موفقیت تحصیلی دانش آموز توسط متخصص روانشناسی آموزشی و برقراری ارتباط مستمر با اولیا دانش آموزان با هدف افزایش سطح پیشرفت تحصیلی
 • برنامه ریزی تحصیلی منحصر به فرد در طول دوره ی آموزشی-پیگیری روزانه ی تکالیف محوله
 • واحد مرکزی موسسه ی آموزشی پوزا و شعبات آن با هدف فراهم نمودن امکان حمل و نقل آسان ونیز امکان تحصیل آسوده در محیطی آرام در نقاط مرکزی شهر و به دور از دغدغه و مشکلات شهرهای بزرگ واقع شده اند.

آموزش به روش فراگیری جامع

موسسه آموزشی پوزا کلیه ی آزمونهای آمادگی کنکور و آموزش ریاضی را بر اساس روش فراگیری جامع که دستاورد تجربه 12 ساله ی موسسه در این زمینه می باشد متمرکز می کند.

سطح و مدت زمان فراگیری مطالب توسط دانش آموزان متفاوت می باشد اما با اعمال روش های صحیح آموزشی و اختصاص زمان کافی کلیه مطالب از سوی کلیه دانش آموزان قابل فراگیری است. طبق شیوه فراگیری جامع مبحث جدید قبل از فراگیری مبحث قبلی تدریس نمی شود.

با برگزاری کلاسهای روزانه ی رفع اشکال و فوق برنامه دانسته های اشتباه دانش آموز برطرف و معلومات ناقص تکمیل می گردد.بدین ترتیب از رویارویی دانش آموز با مطالبی که به یکباره در فراگیری آنها دچار مشکل خواهد شد ممانعت به عمل می آید.

دانش آموزان پس از سپری نمودن دوره ی یک ماهه ی آمادگی جهت حضور در دوره ی آموزشی اصلی ، در آزمون تعیین سطح شرکت نموده و بر اساس سطح معلومات خود دسته بندی می شوند.

همچنین دانش آموزانی که با تاخیر در دوره ی آموزشی ثبت نام می کنند در کلاسهای فشرده شرکت نموده و تا رسیدن به سطح کلاسهای موجود از کلاسهای فوق برنامه بهره مند می شوند.

بدین ترتیب به مرور زمان هر دانش آموز با پیشرفت حاصله به سطح کلاس خود می رسد که این امر از لحاظ مشارکت موثر دانش آموز در کلاس حایز اهمیت است.

آموزش دانش آموزان ، تحت نظارت اساتید مربوطه وبا کنترل منظم تکالیف روزانه و تستهای محوله صورت می پذیرد.

با برگزاری آزمون های فصلی بصورت هر دو هفته یکبار نقاط ضعف دانش آموزان مشخص می شود.بدین ترتیب در سایه آزمونهای فصلی که متشکل از مباحث تدریس شده هستند توجه و علاقه دانش آموز نسبت به مطالب فراگرفته فراهم می گردد.

ساعات درسی با بازه زمانی گسترده

برنامه ی شرکت در کلاس اعم از ساعات و روزهای تشکیل کلاس بر اساس برنامه ی هفتگی مدرسه ویا ساعات کاری دانش آموزتنظیم می گردد. کلاسهای انفرادی نیزدر راستای درخواست دانش آموز برنامه ریزی می گردد.کلاسهای گروهی نیز براساس یکی از گزینه های ارایه شده تشکیل یافته و کلاسهای رفع اشکال مطابق با درخواست داوطلبان تشکیل می گردد.

مشاورین آموزشی مجرب

نیل به اهداف از پیش تعیین شده همیشه با کسب موفقیت در آزمونهای برگزار شده و کسب نمره ی لازم مقدور نمی باشد.لذا مشاورین مجرب آموزشی موسسه با ارزیابی نمره ی آزمون به نحو احسن،با هدف جهت دادن به آینده شما دانش آموزان مناسب ترین انتخاب رشته رامبتنی بر توانایی های فردی و نمرات اکتسابی انجام داده و مراحل مربوط به اخذ پذیرش را پیگیری می نمایند.

کارشناس روانشناسی آموزشی ما

از عناصر اصلی برگزاری یک دوره ی آموزشی جهت شرکت در آزمون و کسب نتیجه ی مطلوب می توان به معلومات کافی و صحیح - روشهای صحیح مطالعه - قابلیت و تجربه ی کافی در پاسخ به سوالات چندگزینه ای اشاره نمود. مشاورین آموزشی موسسه با برگزاری جلسات به تدریس تکنیک های پاسخگویی به سوالات چندگزینه ای و آموزش روشهای مطالعه دروس می پردازند و در طول دوره ی آموزشی بر وضعیت تحصیلی و روند پیشرفت دانش آموز نظارت لازم را دارند.

سیستم آموزشی پوزا با خروج از اصول آموزشگاهی سنتی ، نظارت و کنترل وضعیت تحصیلی دانش آموز را پیش از دانش آموز و اولیا بر عهده می گیرد.

هدف اصلی از حفظ ظرفیت محدود در دوره های آموزشی بررسی نمودار موفقیت تحصیلی دانش آموز بصورت مشروح و اجرای مشاوره ی روانشناسی و رهبری آموزشی دانش آموزان به نحو احسن می باشد.

وضعیت روحی دانش آموزان شرط اولیه موفقیت در آزمون می باشد.انتظار کسب نمره ی قبولی متناسب با سطح علمی دانش آموزانی که دارای مشکلاتی از قبیل نگرانی از شرکت در آزمون بوده و یا دارای مشکلات مشخص می باشند انتظاری واهی است. لذا کارشناس روانشناسی آموزشی موسسه با پیگیری وضعیت روحی دانش آموزان ، آنان را در پیشرد دوره ی آموزشی به نحو احسن و کسب نمره لازم به تناسب بهبود وضعیت تحصیلی یاری می نمایند.

برنامه ی تحصیلی منحصر به دانش آموز

دانش آموزان موسسه ی آموزشی پوزا با در نظر گرفتن معیارهای زیر و با برنامه های تحصیلی منحصر به دانش آموز آموزش می بینند.

سطح علمی دانش آموز : در مرحله ثبت نام با برگزاری آزمون تعیین سطح،معلومات و تجربه ی شرکت در آزمون دانش آموز تحلیل و بر مبنای این داده ها نقاط ضعف دانش آموز مورد توجه قرار گرفته و برنامه ی تحصیلی مناسب تهیه می شود.

طول دوره اموزش : با توجه به تاریخ آزمون دانشگاهها ، برنامه ی آموزشی مناسب و فشردگی دوره تعیین می گردد.

برنامه درسی  : روزهای تشکیل کلاس و ساعات برگزاری دوره ، متناسب با برنامه ی هفتگی مدرسه و یا ساعات کاری دانش آموز برنامه ریزی می گردد.

نظارت و کنترل برحل تکالیف : درپایان هر مبحث تدریس شده ، آزمون کلاسی برگزار می شود. نقاط ضعف دانش آموزان دراین آزمونها با برگزاری کلاسهای رفع اشکال مرتفع می گردد. در پایان هر درس تکالیف مربوطه جهت حل در منزل به دانش آموز ارائه و کنترل بر حل تکالیف محوله از سوی استاد مربوطه انجام می شود. پس از بررسی تکالیف ،  نقاط ضعف دانش آموز مجدداً تکرار می گردد.

تحلیل آزمون : پس از پایان هر آزمون فصلی و آزمون آزمایشی ، وضعیت دانش آموز تحلیل شده و به تناسب نقاط ضعف دانش آموز ، کلاسهای رفع اشکال فوق برنامه  یا کلاسهای خصوصی برنامه ریزی می شود.همچنین عدم توانایی در اعمال روشهای پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای و مشکلات مربوط به وضعیت روحی شرکت در آزمون با برگزاری جلسات انفرادی که توسط کارشناس روانشناسی تحصیلی و مشاورین موسسه صورت می پذیرد مرتفع می گردد.

سیستم اطلاع رسانی دانش آموزی : دانش آموزان با استفاده از شماره دانش آموزی و گذرواژه اختصاصی خود می توانند از طریق وب سایت آکادمی وارد سیستم اطلاع رسانی دانش آموزی شده و نتایج بروز آزمونهای برگزار شده-وضعیت حضور و غیاب-جدول تکالیف محوله-نمودار موفقیت تحصیلی نظرات و تذکرات اساتید مربوطه نسبت به وضعیت دروس خود را رویت نمایند.

 

  موسسه آموزشی پوزا کلیه ی آزمونهای آمادگی کنکور و آموزش ریاضی را بر اساس روش فراگیری جامع که دستاورد تجربه 12 ساله ی موسسه در این زمینه می باشد،متمرکز می کند.

مشاورین مجرب آموزشی موسسه با ارزیابی نمره ی آزمون به نحو احسن،با هدف جهت دادن به آینده شما دانش آموزان مناسب ترین انتخاب رشته رامبتنی بر توانایی های فردی و نمرات اکتسابی انجام داده و مراحل مربوط به اخذ پذیرش را پیگیری می نمایند.