باشگاه دانش آموزان پوزا

2 Aralık 2014
 • هدف از تشکیل باشگاه پوزا  برقراری ارتباط جهت تبادل اطلاعات مابین کلیه ی دانش آموزانی که در این موسسه دوره ی آموزشی خود را طی نموده و در دانشگاههای منتخب ترکیه مشغول به تحصیل بوده و تحصیلات خود را به اتمام رسانده اند با داوطلبانی که در حال حاضر دوره ی آموزشی خود را در این موسسه طی می نمایند می باشد.
 • داوطلبانی که تمایل به کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه دانشگاه و رشته مدنظر خود را دارند می توانند با برقراری ارتباط با دانشجویانی که در رشته و دانشگاه مورد نظر تحصیل می کنند اطلاعات بیشتر در مورد رشته ی تحصیلی –شرایط اقامتی-شهر مورد نظرو... را کسب نمایند.
 • با هدف برقراری هماهنگی لازم مابین داوطلبان ، برنامه های سیاحتی،تفریحی و جلسات گوناگون ترتیب داده می شود.

İLGİLİ MAKALELER

 • 1Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 2Akdeniz Üniversitesi
 • 3Ankara Üniversitesi
 • 4Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
 • 5Çukurova Üniversitesi
 • 6Ege Üniversitesi
 • 7Erciyes Üniversitesi
 • 8Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • 9İstanbul Üniversitesi
 • 10Karadeniz Teknik Üniversitesi