مشاوره تحصیلی

  • 1روشهای پاسخگویی به سوالات چندگزینه ای
  • 2راهنمای مشاغل

ما به عنوان خانواده آکادمی پوزا آمادگی خود را جهت پاسخگویی به سوالات کلیه ی دانش آموزان اعم از دانش آموزان قدیمی و جدید اعلام میداریم.