راهنمای ثبت نام آزمون های YÖS 2015

 • 1Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 2Akdeniz Üniversitesi
 • 3Ankara Üniversitesi
 • 4Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
 • 5Çukurova Üniversitesi
 • 6Ege Üniversitesi
 • 7Erciyes Üniversitesi
 • 8Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • 9İstanbul Üniversitesi
 • 10Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • 11KÜNİB YÖS
 • 12Marmara Üniversitesi
 • 13Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi
 • 14Selçuk Üniversitesi
 • 15Uludağ Üniversitesi